MiniBladet på bokmässan
MiniBladets grundare Maria McShane medverkade där på seminariet Ungas nyhetsanvändning under lupp. I panelen ingick, förutom Maria, fil. dr Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd samt docent Johan Lindell, Karlstad universitet.

 

Medievetenhet var ett huvudtema på biblioteksmässan i Göteborg hösten 2019. Medievetenhet är ett uttryck för hur människor förstår mediers roll och hur de aktivt deltar och navigerar i vår tids informationslandskap. Att förstå nyhets- och informationsflöden är en viktig nyckel för den som vill vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Skolor och bibliotek har en viktig roll i att utveckla barns och ungas informationskunnighet och göra dem beredda att delta i det demokratiska samtalet.

 

Johan Lindell har forskat på hur ungdomar från olika samhällsklasser konsumerar nyheter. Han konstaterar i boken Smaken för nyheter att växande klassklyftor och ett ökat informationsutbud har lett till att ungdomars nyhetsvärldar ser olika ut. Det rör sig om skillnader i hur ofta de tar del av nyheter, vilken sorts nyheter de väljer sig till samt vilka nyheter de tycker är viktiga.

 

Yvonne Andersson har undersök vilket förtroende barn, i åldrarna 9 till 18 år med olika socioekonomisk bakgrund, har för olika nyhetsmedier. Hon konstaterar att det finns ett samband mellan hur barn tar till sig nyheter och föräldrarnas socioekonomiska situation.

 

Lindells och Anderssons forskning sammanfattas i filmen nedan. Där redogör också Maria McShane för hur MiniBladet arbetar för att göra barn medievetna.

 

Barn är intresserade av nyheter, men många barn är ovana vid traditionella kanaler. Det finns dessutom en svårighet att ta till sig nyhetstexter som är skrivna för vuxna, både innehållsmässigt och språkligt. MiniBladet vill väcka intresset för nyhetsläsning och då är tillgänglighet viktigt så att alla barn kan vara med utifrån sina specifika förutsättningar och olika behov. Det är också viktigt att anpassa nyhetsurvalet till barnens referensnivåer.

 

Delaktighet är en annan intresseskapande faktor.  MiniBladets Reporterskola låter barn bli delaktiga. Genom att prova på journalistiska metoder får de upp ögonen för etablerade nyhetsmedia och den roll dessa spelar för demokratin. Delaktighet och möjligheten att göra sin röst hörd leder till ökad förståelse för samhället.  Reporterskolan medför ett aktivt arbete med MIK – Medie- och informationskunnighet. Genom täta kontakter med barn får man även veta hur de ser på världen och vad de tycker är viktigt. På så vis underlättas arbetet med att göra nyheter attraktiva och förståeliga för barn!

 

Titta på samtalet om ungas nyhetsanvändning från biblioteksmässan!
Samtalet går också att se i sin helhet på Youtube.

Del 1

 

Del 2

 

Del 3

 

 

Efter seminariet fick mässbesökarna tillfälle till en frågestund i Statens medieråds monter.

 

Läs mer genom att följa dessa länkar:

Nyhetens behag, Statens medieråd

 

Smaken för nyheter, Nordicom

 

 

Se hela seminariet på Utbildningsradion 

Fler Tips!